Ibhola lezinyawo

Umdlalo webhola lezinyawo ngumdlalo othandwa kahkulu emhlabeni, ebholweni kunamaqhembu amabili elininabadlali abayishumi nanye ngalinye. Ibhola lezinyawo lidlalwa ebaleni elikhulu elinguntshani bese kube namapali nhlangothi zombili ngesekupheleni kwebala. Inhloso yalomdlalo ukuba nithathe ibhola niyolingenisa emapalini leqhembu eniqophisana nalo, isihluthulelo ebholeni wukuthi ngaphandle konozinti, abadlali abavunyelwe ukuthinta ibhola ngezandla kumele balikhahlele ngezinyawo, ngedolo, noma ngekhanda ibhola ukuze balingenise enethini kunozinti bathole iphuzu.

Umdlalo webhola udlalwa kuwo wonke amazinga kulo lonke izwe kusukela ezinganei kuye kwabadala nabalenza umsebenzi (professional), kuye ekudlaleleni ngaphandle (international).

Kunomqhudelwa odume kunawo wonke ekhona emhlabeni iNdebe yomhlaba (World Cup), olwenzeka njalo eminyakeni emine. Indebe yomhlaba umncintiswano webhola phakathi kwamazwe futhi yiwo obukelwa kakhulu kunaminye imidlalo ekhona emhlabeni.